Instrukcije ustanovama socijalne zaštite povodom pandemije Korona virusa.

 

“Službeni glasnik RS“ broj 23/20 od 10 marta 2020. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

4. Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to: Republike Italije, Narodne Republike Kine, Republike Južne Koreje, Švajcarske Konfederacije i Islamske Republike Iran, nadležni organi privremeno će zabraniti, odnosno ograničiti ulazak i kretanje.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2281/2020

U Beogradu, 10. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

instrukcija ustanovama socijalne zastite

Instrukcija ministra